Ekonomi

Kontorsservice

Lämna administrationen åt oss, så får du tid över till annat. Vi kan vara både din reception och telefonväxel. Du kanske inte ens behöver något kontor. Välj vad som passar dig och ditt företag bäst:

 • Reception – praktiska arrangemang i samband med möten och konferenser
 • Telefonservice – telefonväxel och telefonbokning
 • Brev och e-postservice – brev till myndigheter, utskrift av säljbrev, e-postkorrespondens
 • Arkivering – pärmar, avtal och kundregister
 • Posthantering

Företagsutveckling

Det är viktigt att alla i företaget strävar mot samma mål. För att kunna nå dit måste alla i företaget veta vart ni är på väg. Vi kan hjälpa dig att utveckla företagets ekonomi- och verksamhetsstyrning. Du bestämmer om vi är med under delar av processen eller följer med hela vägen.

Några förslag på förbättringar och åtgärder kan vara nya arbetsrutiner, olika modeller för styrning såsom balanserade styrkort, förbättrade planerings- och budgetprocesser, ny ansvarsfördelning, omorganisation eller olika typer av belöningsmodeller.

Vi kan också hjälpa dig att effektivisera dina affärer genom konkreta åtgärder som stödjer både ditt företag och dig som chef. Ekonomistyrning omfattar alla ekonomiska aktiviteter som krävs för att planera, utvärdera och bedöma din verksamhet t ex kassaflödesanalyser, nyckeltalsanalyser och branschjämförelser, budget och prognos, utredningar och analyser, ekonomi- och verksamhetsstyrning och genomlysning av ekonomifunktionen.

Budget

En budget är en framtidsbedömning som speglar företagets ambitioner och mål, samtidigt som den skapar delaktighet för medarbetarna och förtydligar ansvar och roller. Det är viktigt att komma ihåg att en budget är ett försök att förutspå företagets framtid. Det är absolut inte en sanning. Därför bör detta göras en gång per år.

Vi hjälper dig att ta fram olika typer av budgetar såsom resultatbudget, försäljningsbudget, kostnadsbudget, likviditetsbudget, lönsamhetsberäkningar och prognoser som visar förväntat resultat för innevarande räkenskapsår. Vi kan också  i redovisningen se var det uppstått problem.

Kassaflödesanalys

Många företag skulle må bra av bättre rutiner för sin likviditetshantering. En analys kartlägger företagets möjligheter att generera de likvida medel som behövs för att driva verksamheten vidare. En viss likviditetsnivå är nödvändig för att exempelvis kunna betala tillbaka lån eller göra aktieutdelning till ägarna.

Det är viktigt för finansiärer och samarbetspartners att kunna följa ett företags kassaflöde. Det berättar en hel del om hur verksamheten mår, men framför allt så berättar den allt om likviditet och betalningsförmåga. Kontakta oss så hjälper vi dig.

Företagsakuten

Vi erbjuder snabb hjälp att få för dig som har kört fast. Vi hjälper dig att hitta felkällor och ge råd om hur du kommer till rätta med problemen. Näst intill allt går att lösa, hur besvärligt det än verkar.

Vi kan bland annat hjälpa dig med momsutredningar, redovisningsdifferenser som kräver ytterligare utredning och identifiering av orsaker till felkällor, som systematiska fel. Vi kan även hjälpa dig med analyser och fördelning av gemensamma kostnader och/eller framtagande av fördelningsnycklar.

Kontakta oss omgående om du behöver anlita Företagsakuten!

Låt oss bli din företagskompis!

Som småföretagare måste man ofta ta små och stora beslut. En del företagare har många människor omkring sig i vardagen, man frågar kollegor och bekanta om deras erfarenheter och de flesta gillar att dela med sig. Man ser det som bra tips och som en del av underlagen för att ta beslut i en fråga.

Många beslut fattas ibland på felaktiga grunder. Man är i en stressad situation, man blir övertalad eller känner sig övertygad. Ofta har man glömt att räkna in någon riskbedömning innan beslut och det slutar med en ekonomisk belastning. Många gånger är företagaren dessutom ensam i sitt beslutsfattande.

Att ha en företagskompis innebär att du alltid har nära till en skicklig ekonom, vass strateg och kreativ entreprenör när du behöver ett bollplank. Du betalar en professionell företagskompis för att få de bästa råden inför beslut i viktiga frågor. Företaget utvecklas ofta snabbare när man har en mer stabil beslutsgrund att utgå från.

Viktiga frågor kräver ofta att man har någon att prata med. Det gäller både grundläggande frågor och sådant som handlar om företagets utveckling.

 • Hur ser nuvarande affärsplan ut?
 • Vilka är målen ur ett- och tre-års perspektiv?
 • Finns både ekonomiska och sociala mål?
 • Vad skulle kunna hända om företagsledningen blir akut frånvarande?
 • Vad är ägarens lång- och kort-siktiga mål med företaget?
 • Finns det en uttalad personalstrategi?
 • Hur ska marknadsföringen ske?
 • Vet ägaren vad företaget är värt?
 • Finns det en plan för hur företaget maximerar vinsten?
 • Hur mycket kan kostnaderna påverkas genom smartare och bättre inköp?
 • Hur ofta gör ni en marknadsanalys och reglerar era produkter och tjänster efter det?

Frågorna är många och det är faktiskt svårt att klara av alla de här uppgifterna ensam. När man investerar i att anlita en företagskompis betalar det sig för det mesta snabbt i form av ökad lönsamhet och en bättre beredskap för framtiden.

Nystart/omstart

Som företagare hopar sig ofta frågor kring val av bolagsform, affärsplanering, kalkylering, skattefrågor, finansiering, bokföring, marknadsföring med mera. Oavsett vilken fas ditt företagande befinner sig i eller vilken bransch du verkar i, har vi de kunskaper som behövs för att kunna hjälpa ditt företag att utvecklas. Vi hjälper företagare i alla branscher att starta och utveckla sitt företag.

Framgång börjar med en genomtänkt plan. Vi rekommenderar alla företag att utarbeta en plan för företagets framtid och utveckling.

Vi kan erbjuda dig en startaeget-utbildning och bedöma din idé utifrån ett ekonomiskt perspektiv. Vi kan också hjälpa dig att göra eller utveckla din affärsplan. Kanske behöver du utveckla en säljstrategi och göra en konkurrentanalys? Då kan du få hjälp med det också. I värsta fall kanske du behöver avveckla företaget. Då kan det vara bra att ha någon som stöttar.

En marknadsplan förbättrar er position på marknaden genom att utveckla befintliga och potentiella affärer. Dessa planer ligger sedan till grund för företagets framtid. Personalen bör involveras så deras engagemang ökar och därmed möjligheterna att nå målen.

Självklart bistår vi också med budgetering, bokslut och deklarationer, löpande redovisning, nyckeltalsjämförelser och revision.

Vår bolagsavdelning kan hjälpa dig med tjänster inom det aktiebolagsrättsliga området. Vi upprättar bolagshandlingar och agerar ombud i registreringsärenden gentemot Bolagsverket. Våra tjänster inom bolagsfrågor omfattar bland annat försäljning av färdigbildade aktiebolag (lagerbolag), nybildningar, emissioner, minskning av aktiekapital, delningar, bolagsordningsändringar, företrädarändringar, fusioner och likvidationer.

Beställ lagerbolag online!

Att starta ett nytt företag ska gå snabbt och vara enkelt. Du kan därför köpa ditt bolag online, direkt av oss, där vi dessutom kan hjälpa dig igenom beställningsprocessen. Allt du behöver göra är att fylla i ett formulär!